Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - Nie wszystkie grafiki/zdjęcia opublikowane na stronie posiadają teksty alternatywne
 • - Nie wszystkie formularze posiadają opisane etykiety pól
 • - Brak nagłówków lub nagłówki użyte w nieodpowiedniej hierarchii
 • - Nie wszystkie dokumenty opublikowane na stronie są dokumentami PDF lub WORD dostępnymi cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Czeczelewska.
 • E-mail: ewa.czeczelewska@szpitalbp.pl
 • Telefon: +48 83 4147376

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
 • Adres: ul. Terebelska 57-65
 • E-mail: sekretariat@szpitalbp.pl
 • Telefon: +48 83 4147211

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kompleks budynków przy ul. Terebelskiej 57-65

Wejście główne do Szpitala

znajduje się od strony ul. Jana Kazimierza (budynek D).
W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie znajduje się na poziomie gruntu, ale posiada pochylnię dla niepełnosprawnych oraz platformę zewnętrzną. W holu głównym po lewej stronie od wejścia znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Po prawej stronie w holu znajduje się punkt informacyjny. Budynek D posiada 4 kondygnacje pomiędzy którymi można się poruszać za pomocą dwóch wind zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie holu głównego. Windy te posiadają komunikaty głosowe znaki wyczuwane dotykiem - alfabet Braille'a, przyjęcie wezwania sygnalizowane jest podświetleniem obwódki przycisku. W głębi holu znajduje się korytarz prowadzący na dalszą część Szpitala. Główne ciągi komunikacyjne w budynku znajdują się na jednym poziomie, szerokości drzwi dostosowane są do swobodnego przejazdu wózków dla osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających komunikację.

W budynku D zlokalizowane są:

 • rejestracja główna z poczekalnią (parter) – rejestracja posiada system kolejkowy wizualny i dźwiękowy.
 • Ośrodek Hemodializ (parter)
 • Zespół Poradni Specjalistycznych (1 piętro) z dodatkową rejestracją w środkowej części budynku
 • Oddział Kardiologii Zachowawczej (2 piętro)
 • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej (2 piętro)
 • Archiwum poradni specjalistycznych (niski parter „-1”)
 • Ośrodek Medycyny Pracy (niski parter „-1”)

Z budynku przechodząc przez hol, głównym korytarzem można dotrzeć do:

 • Laboratorium (parter)
 • Oddziału Kardiologii Inwazyjnej (parter) – w dalszej części korytarza
 • Planowanej Izby Przyjęć (parter)
 • Działu Diagnostyki Obrazowej (RTG, USG) (1 piętro)
 • Centrum Kobieta Matka Dziecko (1 piętro)
 • Pracowni Rezonansu Magnetycznego (niski parter „-1”)
 • Centralnej Pracowni Endoskopii (niski parter „-1”)

Hol windowy z dwoma kolejnymi windami zapewniającymi komunikację pomiędzy Oddziałami Szpitala zlokalizowany jest w budynku A .

Wejście od ulicy Terebelskiej (Budynek C)

Szpitalny Oddział Ratunkowy: w okolicy budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (od strony budynku CDA, który przyległy jest do budynku C) . Wejście jest z poziomu gruntu. W holu SOR po lewej stronie znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Budynek C posiada 3 kondygnacje pomiędzy którymi można się poruszać za pomocą windy zlokalizowanej w holu za punktem ochrony. Windy posiadają komunikaty głosowe znaki wyczówane dotykiem - alfabet Braille'a, przyjęcie wezwania sygnalizowane jest podświetleniem obwódki przycisku. Główne ciągi komunikacyjne w budynku znajdują się na jednym poziomie, szerokości drzwi dostosowane są do swobodnego przejazdu wózków dla osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających  komunikację.

W budynku C zlokalizowane są:

 • rejestracja SOR (parter)
 • Izba przyjęć Oddziału Dziecięcego (Parter i 1 piętro)
 • komunikacja do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii
 • komunikacja wewnętrzna do Bloku operacyjnego
 • Patologia Ciąży i trakt porodowy (1 piętro)
 • Ambulatorium Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (niski parter „-1”) – posiada odrębne wejście z poziomu gruntu umożliwiające ruch osób niepełnosprawnych, Po lewej stronie za wejściem znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.

Wejście od ulicy Terebelskiej (Budynek CDA)

w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie jest na poziomie gruntu ale posiada pochylnię dla osób niepełnosprawnych i platformę zewnętrzną umożliwiającą pokonanie różycy wysokości pomiędzy wejściem do budynku a poziomem gruntu. W holu wejściowym za główną recepcją znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Budynek CDA posiada 3 kondygnacje pomiędzy którymi można się poruszać za pomocą windy zlokalizowanej w holu wejściowym, przy klatce schodowej. Winda posiada komunikaty głosowe znaki wyczuwane dotykiem - alfabet Braille'a, przyjęcie wezwania sygnalizowane jest podświetleniem obwódki przycisku. Główne ciągi komunikacyjne w budynku znajdują się na jednym poziomie, szerokości drzwi dostosowane są do swobodnego przejazdu wózków dla osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających komunikację.

W budynku CDA zlokalizowane są:

- Dyrekcja Szpitala oraz pozostała  administracja (parter)

- Dział Rehabilitacji (niski parter „-1”)

- Hotel oraz pozostałe pomieszczenia administracyjne (1 piętro)

 

Budynek Centrum Chorób Zakaźnych I Ftyzjopulmonologicznych przy ul. Jana II Kazimierza

W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te znajdują się w niewielkim oddaleniu po prawej stronie od wejścia. Wejście nie jest na poziomie gruntu ale posiada podjazd dla wózków. Wewnątrz budynku na poziomie parteru znajduje się Izba przyjęć oraz pracownia Tomografii komputerowego. W dalszej części korytarza za poradniami: alergologiczną i pulmonologiczną znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Budynek CCZIF posiada 4 kondygnacje pomiędzy którymi można się poruszać za pomocą windy zlokalizowanej w Holu wejściowym po prawej stronie. Winda posiada komunikaty głosowe znaki wyczuwane dotykiem - alfabet Braille'a, przyjęcie wezwania sygnalizowane jest podświetleniem obwódki przycisku. Główne ciągi komunikacyjne w budynku znajdują się na jednym poziomie, szerokości drzwi dostosowane są do swobodnego przejazdu wózków dla osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających komunikację.

W budynku CCZIF zlokalizowane są:

 • Oddział Zakaźny (1 piętro)
 • Oddział Ftyzjopneumonologiczny (2 piętro)
 • Izba przyjęć Zakaźna, Poradnia alergologiczna, Poradnia Ftyzjopulmonologiczna, Laboratorium Mikrobiologiczne (parter)

 

Budynek Bialskiej Onkologii ul. Jana II Kazimierza

W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest na poziomie gruntu. W holu głównym po prawej stronie znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych, a po lewej stronie znajduje się punkt informacyjny. Budynek Bialskiej Onkologii posiada 4 kondygnacje pomiędzy którymi można się poruszać za pomocą wind zlokalizowanych w holu wejściowym po prawej i po lewej  stronie. Windy posiadają komunikaty głosowe  znaki wyczuwane dotykiem - alfabet Braille'a, przyjęcie wezwania sygnalizowane jest podświetleniem obwódki przycisku. Główne ciągi komunikacyjne w budynku znajdują się na jednym poziomie, szerokości drzwi dostosowane są do swobodnego przejazdu wózków dla osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających komunikację.

W budynku zlokalizowane są:

- Rejestracja (parter)

- Poradnia onkologiczna i hematologiczna (parter)

- Diagnostyka obrazowa (parter)

- Pracownia endoskopowa (parter)

- Oddział Hematologiczny (1 piętro)

- Chemioterapia jednego dnia (1 piętro)

- Oddział Onkologii Klinicznej (2 piętro)

 

Budynek „Domowego Szpitala” ul Spółdzielcza 5

W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia znajdują miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne jest podniesione względem poziomu gruntu, posiada pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd dla samochodów osobowych. W holu głównym po lewej stronie, za klatką schodową znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, w dalszej części naprzeciw wejścia do budynku znajduje się punkt informacyjny. Budynek Domowego Szpitala posiada 3 kondygnacje pomiędzy którymi można się poruszać za pomocą wind zlokalizowanych w holu wejściowym po lewej stronie. Windy posiadają komunikaty głosowe,  znaki wyczuwane dotykiem - alfabet Braille'a, przyjęcie wezwania sygnalizowane jest podświetleniem obwódki przycisku. Główne ciągi komunikacyjne w budynku znajdują się na jednym poziomie, szerokości drzwi dostosowane są do swobodnego przejazdu wózków dla osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających ich komunikację.

W budynku zlokalizowane są:

 • Rejestracja (parter)
 • punkt poboru krwi do badań laboratoryjnych (parter)
 • Zakład Opiekuńczo – leczniczy (1 piętro)
 • Hospicjum stacjonarne (parter)
 • hospicjum domowe – cz. administracyjna (parter)
 • Dzienny dom opieki medycznej (parter)
 • wypożyczalnia sprzętu medycznego – (parter)

Deklaracja dostępności

Powrót na początek strony