Odwiedziny

Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych zobowiązane są do:

 • dokładnego oczyszczania obuwia przed wejściem,
 • pozostawiania okrycia wierzchniego w szatni,
 • wkładania odzieży ochronnej w oddziałach i salach, w których jest ona wymagana,
 • stosowania się do poleceń personelu medycznego szpitala,
 • opuszczania sali chorych podczas wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich,
 • kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych pacjentów i personelu szpitala,
 • stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
 • szanowania mienia będącego własnością szpitala,
 • ograniczania korzystania z telefonów komórkowych,
 • korzystania z toalet przeznaczonych dla osób odwiedzających.

Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych nie mogą:

 • zakłócać spokoju pacjentom,
 • zakłócać toku pracy oddziału szpitalnego,
 • siadać na łóżkach pacjentów,
 • podawać pacjentom żadnych leków,
 • bez zgody lekarza lub pielęgniarki podawać pacjentom napojów i jedzenia,
 • spożywać na terenie szpitala napojów alkoholowych
 • palić tytoniu na terenie szpitala,
 • używać narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających,
 • prowadzić na terenie szpitala handlu obnośnego,
 • wnosić kwiatów,
 • wprowadzać zwierząt.

Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej, która odpowiada za ich zachowanie i bezpieczeństwo.

 

PREFEROWANE GODZINY ODWIEDZIN PACJENTÓW - 1600 - 1800

 

ZASADY ODWIEDZIN:

Celem zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego organizacja odwiedzin podlega następującym regułom:

 1. Odwiedziny pacjentów w oddziałach szpitalnych odbywają się we wszystkie dni tygodnia w godzinach 16.00 – 18.00.
 2. Jednoczasowo na sali chorych może być obecna 1 osoba odwiedzająca przy jednym chorym.
 3. W szczególnych sytuacjach np. w przypadku wizyt pożegnalnych dopuszcza się 2 osoby odwiedzające.
 4. Dzieci poniżej 12 roku życia nie mogą odwiedzać chorych.
 5. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
 6. Konieczna jest dezynfekcja rąk przed wejściem i po wyjściu z oddziału.
 7. Konieczne jest pozostawienie nakrycia wierzchniego w szatni szpitala przed wejściem na oddział.
 8. Osoby z objawami infekcji (gorączka, katar, kaszel biegunka itp.) nie mogą odwiedzać pacjentów.

Powrót na początek strony