Dział Bezpieczeństwa Medycznego, Epidemiologii i Jakości

KIEROWNIK

mgr Aniela Moszkowska

 

Z-CA KIEROWNIKA DS. EPIDEMIOLOGII

mgr Marta Romanowicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

 

KONTAKT Z DZIAŁEM:

Kierownik 83 414 74 27
Z-ca Kierownika ds. Epidemiologii 83 414 73 50
Pielęgniarki Epidemiologiczne 83 414 73 26
Pracownicy działu


83 414 72 06
83 414 72 18

 

SPECYFIKA DZIAŁU:

Główne obszary działania to:

  1. Zapewnienie integralności, spójności i sprawności funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO, programem akredytacji szpitali oraz innymi krajowymi i międzynarodowymi systemami zarządzania jakością.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego poprzez monitorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego szpitala, prewencję i kontrolę zakażeń szpitalnych oraz opracowanie i wdrażanie Szpitalnej Polityki Antybiotykowej.

 

Dbałość o jakość i bezpieczeństwo świadczeń zdrowotnych jest stale obecna w codziennej pracy całego personelu szpitala dzięki skutecznemu zarządzaniu, dobrej organizacji pracy, współdziałaniu osób i zespołów sprawujących bezpośrednią i pośrednią opiekę nad pacjentami.

Program poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki realizowany w Szpitalu powstaje w oparciu o identyfikację obszarów wymagających poprawy. Źródłem informacji są dla nas zarówno pacjenci, którzy dzielą się z nami swoimi doświadczeniami i opiniami w udostępnianych w szpitalu i na stronie www ankietach, jak i analizy własnej działalności klinicznej, rejestry medyczne, analizy zdarzeń niepożądanych itp. Na podstawie gromadzonych danych Szpital realizuje projekty poprawy jakości, a dzięki założonym wskaźnikom szybko orientuje się co do skuteczności wprowadzanych zmian.

Program Kontroli Zakażeń stworzony w szpitalu opracowany jest z myślą o zapewnieniu pacjentom bezpieczeństwa i jakości podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Proces monitorowania zakażeń szpitalnych oparty jest o metodę czynną, polegającą na aktywnym gromadzeniu i analizowaniu informacji z bezpośrednich obserwacji w oddziałach, analizie posiewów od pacjentów, analizie występujących drobnoustrojów alarmowych, monitorowaniu pacjentów u których występuje duże ryzyko zakażenia szpitalnego i pacjentów u których wystąpiło zakażenie szpitalne. Wymaga to opracowania i monitorowania procedur zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażeń w miejscu pobytu pacjentów, jak i monitorowania drobnoustrojów w materiałach biologicznych od pacjentów, zwłaszcza tzw. drobnoustrojów alarmowych.

Szpital uczestniczy w Narodowym Programie Ochrony Antybiotyków (NPOA), jak również w badaniu punktowym występowania zakażeń szpitalnych i zużycia antybiotyków w europejskich szpitalach pełniących ostry dyżur (PPS) koordynowanym przez ECDC. Nasza Polityka Antybiotykowa obejmuje opracowanie i wdrożenie rekomendacji do diagnostyki i terapii zakażeń w szpitalu, oraz monitorowanie antybiotykoterapii.

Aby zapewnić ciągłe i całościowe doskonalenie naszych procesów pracownicy Działu współpracują z Komitetem ds. Jakości i innymi zespołami problemowymi, kadrą zarządzającą Szpitala, Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Pielęgniarki epidemiologiczne na co dzień pracują w Zespole ds. Zakażeń Szpitalnych i współpracują z Laboratorium Mikrobiologicznym, Komitetem Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Komitetem Terapeutycznym, Komitetem ds. Jakości oraz instytucjami zewnętrznymi.

Ważną częścią pracy Działu Bezpieczeństwa Medycznego, Epidemiologii i Jakości jest organizowanie i prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego z zakresu jakości świadczeń medycznych, zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń, higieny rąk, rekomendacji diagnostyki i terapii zakażeń, antybiotykoterapii. Systematycznie opracowywane są raporty oraz informacje na oddziały dotyczące satysfakcji pacjentów, analizy indywidualnej dokumentacji medycznej, uzyskanych wskaźników działalności klinicznej, zdarzeń niepożądanych oraz wskaźników epidemiologicznych.

Dział Bezpieczeństwa Medycznego, Epidemiologii i Jakości

Powrót na początek strony