Rada Społeczna

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Lubelskiego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.

 

Skład Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej:

Przewodniczący - Dariusz Litwiniuk

Przedstawiciel Wojewody - Ryszard Szczygieł

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Lubelskiego:

 • Barbara Barszczewska
 • Szczepan Niebrzegowski
 • Michał Litwiniuk
 • Kamil Paszkowski
 • Janusz Skólimowski

 

KOMPETENCJE RADY SPOŁECZNEJ

 1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

  a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

  b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

  c) przyznawania kierownikowi nagród,

        d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,

 2. Przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

  a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

  b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

  c) kredytów bankowych lub dotacji,

  d) podziału zysku,

  e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

        f) regulaminu organizacyjnego.

 3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

Pliki do pobrania

Rada Społeczna

Powrót na początek strony