Specjalizacje lekarzy

Specjalizacje lekarzy i staże kierunkowe w WSzS w Białej Podlaskiej

WSzS jest ośrodkiem akredytowanym do prowadzenia specjalizacji w następujących dziedzinach:

 • anestezjologia i intensywna terapia (O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii),
 • chirurgia ogólna (O. Chirurgiczny Ogólny),
 • choroby płuc (O. Ftyzjopulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej),
 • choroby wewnętrzne (O. Chorób Wewnętrznych, O. Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, O. Ftyzjopulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej, O. Kardiologiczny),
 • choroby zakaźne (O. Obserwacyjno-Zakaźny),
 • geriatria (O. Chorób Wewnętrznych i Geriatrii),
 • ginekologia onkologiczna (O. Ginekologiczno-Położniczy),
 • kardiologia (O. Kardiologiczny),
 • medycyna ratunkowa (SOR),
 • neonatologia (O. Neonatologiczny),
 • neurologia (O. Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym),
 • onkologia kliniczna (O. Onkologii Klinicznej),
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu (O. Urazowo-Ortopedyczny),
 • otorynolaryngologia (O. Otolaryngologiczny),
 • pediatria (O. Dziecięcy),
 • położnictwo i ginekologia (O. Ginekologiczno-Położniczy),
 • radiologia i diagnostyka obrazowa (Dział Diagnostyki Obrazowej),
 • rehabilitacja medyczna (O. Rehabilitacji),
 • urologia (O. Urologiczny),
 • hematologia (O. Hematologiczny).

 

Staże w ramach specjalizacji

Lekarze zainteresowani odbyciem stażu w WSzS zobowiązani są złożyć w sekretariacie podanie na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem stażu.

Podanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskującego (adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail);
 • informację o jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lekarza;
 • zakres stażu i nazwę oddziału, na którym miałby on być realizowany;
 • preferowany termin realizacji stażu.

 

Do podania należy załączyć ksero dwóch pierwszych stron karty szkolenia specjalizacyjnego lub wydruk z EKS.

Warunkiem koniecznym do odbycia stażu jest zawarcie porozumienia pomiędzy jednostką prowadzącą specjalizację a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Informację na temat aktualnie obowiązujących porozumień można uzyskać w Sekcji ds. realizacji i nadzoru kontraktów i szkoleń pracowniczych (pokój 34, tel. 83 414 72 47).

Ustalenie terminu stażu z ordynatorem danego oddziału nie jest wystarczające do umożliwienia odbycia stażu w WSzS. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje Dyrektor.

 

Lekarz ubiegający się o staż w WSzS powinien posiadać:

 • aktualne profilaktyczne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie bhp i p. poż.,
 • aktualne i prawidłowe wyniki badań lekarskich określone w odpowiednich przepisach sanitarno-epidemiologicznych.

Lekarz odbywa staż pod kierunkiem lekarza posiadającego II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny wyznaczonego przez kierownika jednostki realizującej staż, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.


Wszelkie zmiany lub rezygnację z odbywania stażu/szkolenia specjalizacyjnego w WSzS należy niezwłocznie zgłosić na piśmie lub telefonicznie do Sekcji ds. realizacji i nadzoru kontraktów i szkoleń pracowniczych (pokój 34, tel. 83 414 72 47).

 

Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31.08.2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Specjalizacje lekarzy

Powrót na początek strony