Historia

Pierwszy szpital w Białej Podlaskiej powstał pod koniec XVI wieku staraniem Eufemii z Wiśniowieckich Radziwiłłowej. Był nim budynek dzisiejszego Liceum im. J.I.Kraszewskiego.

Dzieje szpitala w Białej Podlaskiej od początku były ściśle związane z barokowym zespołem architektonicznym, ufundowanym w roku 1716 przez Karola I Stanisława Radziwiłła. Po 168 latach istnienia zabudowania szpitala zostały przekazane, rozkazem carskim z 31 grudnia 1884 roku Prawosławnemu Komitetowi Powiatowemu. Szpitalowi nadano nazwę św. Marii Magdaleny. W chwili założenia szpital liczył 25 łóżek. Po uzyskaniu niepodległości była fundacja Radziwiłłów została oddana pod zarząd Powiatowego Związku Samorządowego. Szpital ponownie zmienił nazwę, na św. Karola Boromeusza i w 1919 roku uzyskał prawa publiczne. Funkcję pielęgniarek objęły między innymi siostry miłosierdzia.

Od 1927 roku rozpoczęto rozbudowywanie szpitala. W 1938 roku posiadał on już 7 budynków: szpital z kaplicą dla chorych, pawilon klasycystyczny, ufundowany w I połowie XIX wieku, mieszkania personelu, pralnię, kostnicę, stajnię, chlewnię. Przy placówce zdrowia funkcjonowało już laboratorium, a w 1929 roku zafundowano jej pierwszy aparat rentgenowski.

Już przed II wojną światową rozumiano potrzebę dalszej rozbudowy szpitala i unowocześnienia bazy lecznictwa zarówno podstawowego, jak i specjalistycznego. W 1938 roku istniały w szpitalu trzy oddziały, chirurgiczny, wewnętrzny i zakaźny, a liczba łóżek wzrosła do 76. Szpital zatrudniał 3 stałych lekarzy, 6 pielęgniarek i 1 położną, a leczył w ciągu roku 2017 chorych.

W czasie wojny mimo obiektywnych trudności, szpital cały czas funkcjonował (kurując m.in. rannych żołnierzy i partyzantów). W latach 50-tych, wraz z przyjściem pierwszych absolwentów akademii medycznych - nastąpił dalszy rozwój bazy i kadry szpitalnej. Powstały wolno stojące pawilony: chirurgiczny, laryngologiczny, zakaźny i ginekologiczne - położniczy. W starym budynku mieściły się oddziały: wewnętrzny i okulistyczny, a także nowo powstałe - pediatryczny i gruźliczy. W 1958 roku szpital miejski liczył już 310 łóżek.

Na przestrzeni lat 1956-1975 w szpitalu powiększono liczbę łóżek, powiększono i unowocześniono aptekę szpitalną, laboratorium, wybudowano magazyny zaopatrzono w sprzęt oddziały.

Inicjatywa budowy nowego szpitala zrodziła się przed powstaniem województw. Po długotrwałych staraniach władz politycznych i administracyjnych oraz służby zdrowia, w 1972 roku do planów inwestycyjnych weszła budowa nowego szpitala w Białej Podlaskiej. W 1973 roku przygotowano teren pod budowę i wykonano opis techniczny projektu podstawowego. Autorem projektu był mgr inż. Jerzy Szanajca. Szpital zaprojektowano na 536 łóżek. Powierzchnia zabudowy miała wynosić 7,5 ha a kubatura obiektu 130.000 m3.

Budowę rozpoczęto w 1974 roku. Gdy w 1975 roku wraz z nowym podziałem administracyjnym kraju, powstało województwo bialskopodlaskie, przed szpitalem już nie miejskim a wojewódzkim stanęły obowiązki konsultacyjne wobec ludności całego 280-tysięcznego województwa.

Zmienił się też zakres budowy. Podzielono ją na 2 etapy. Etap I obejmował 610 łóżek, przychodnie przyszpitalne, dział pomocy doraźnej (pogotowie), pralnię i kotłownię. Zakładano, że ten etap budowy zostanie zakończony w 1979 roku. Jednak tak się nie stało. Początkowo termin przesunięto na 1983 rok.

Rok 1986 zapisał się jako rok przełomowy w rozwiązywaniu problemów lecznictwa w województwie bialskopodlaskim a zwłaszcza w Białej Podlaskiej. W czerwcu oddano do użytku nowo wybudowany szpital przy ul. Terebleskiej z 615 łóżkami. W tym roku został też przekazany nowoczesny obiekt przy ul. Dzierżyńskiego (obecnie Warszawska), który mieścił Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych.

Uruchamianie bloku łóżkowego nowego szpitala następowało do końca 1988 roku.

W procesie restrukturyzacji Szpitala ze struktur organizacyjnych odłączyły się kolejno następujące jednostki:

      • Dział Pomocy Doraźnej od 1996 roku,
      • Wojewódzka Przychodnia Medycyny Pracy od 1997 roku – obecnie Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,
      • Ośrodek Podstawowej Opieki Zdrowotnej od lipca 1997 roku.

Od 1 kwietnia 1998 roku Wojewódzki Szpital Zespolony funkcjonuje na mocy Zarządzenia Wojewody Bialskopodlaskiego zmieniając status jednostki budżetowej i przekształcając się w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Historia

Powrót na początek strony