Kolejki oczekujących

Zasady umieszczania pacjentów na listach oczekujących

Prowadzenie list oczekujących jest ustawowym obowiązkiem każdego świadczeniodawcy mającym na celu zapewnienie pacjentom równego, sprawiedliwego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Umieszczenie pacjenta na liście oczekujących następuje w dniu zgłoszenia do placówki i po przedstawieniu skierowania na leczenie (jeżeli jest wymagane dla danego świadczenia). Od 08.01.2021r w większości przypadków obowiązuje e-skierowanie, które jest wystawiane podczas konsultacji lekarskiej i rejestrowane w systemie e-zdrowie. Pacjentowi jest ono udostępniane jako:

 • wydruk informacyjny z danymi niezbędnymi do rejestracji na świadczenie,
 • e-mail lub SMS, zawierający kod dostępu - jeśli pacjent posiada Internetowe Konto Pacjenta.

Podczas rejestracji do wybranej przez siebie placówki pacjent zobowiązany jest podać 4-cyfrowy kod dostępu ze skierowania oraz swój numer PESEL.

W przypadku wizyty pierwszorazowej (rozpoczęcie leczenia w poradni), jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, pacjent zostaje umieszczony na liście oczekujących, zgodnie z kategorią medyczną zawartą w skierowaniu oraz zostaje mu wskazany najbliższy możliwy termin udzielenia świadczenia. W uzasadnionych przypadkach (przypadek pilny) o terminie wizyty decyduje lekarz.

Pacjent zgłaszający się do szpitala jest przyjmowany przez lekarza, który potwierdza kategorię medyczną wskazaną przez lekarza kierującego na oddział lub w przypadku jej braku sam kwalifikuje pacjenta do odpowiedniej grupy.

Istnieją dwie kategorie medyczne:

 • przypadek pilny -  pacjent, który wymaga pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego  i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia,
 • przypadek stabilny -  pacjent, który nie znajduje się w stanie nagłym i  nie został zakwalifikowany jako przypadek pilny.

Miejsce pacjenta na liście oczekujących zależne jest zatem od kolejności wpisu na listę oraz kwalifikacji przez lekarza wystawiającego skierowanie do poradni specjalistycznej lub lekarza przyjmującego do szpitala do jednej z dwóch kategorii medycznych. Jedynie w przypadku list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego nie jest dokonywany podział na te dwie grupy.

Ważne! W przypadku kontynuacji leczenia i konieczności okresowego, w ściśle ustalonych terminach wykonywania kolejnych wizyt albo porad, pacjent nie jest wpisywany na listę oczekujących, a termin kolejnego etapu świadczenia zostanie wyznaczony zgodnie z planem leczenia.

 

Obowiązki Szpitala i Pacjenta.

Jeżeli wystąpią okoliczności, które uniemożliwią przyjęcie pacjenta w wyznaczonym terminie, wówczas szpital powiadamia pacjenta (telefonicznie lub listownie) o zmianie terminu i przyczynie jego zmiany. Dlatego tak ważne jest podanie świadczeniodawcy aktualnych danych kontaktowych, tj. właściwego adresu do korespondencji, numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej.

Ważne! W przypadku gdy pacjent nie może w wyznaczonym terminie stawić się w poradni/oddziale szpitalnym lub gdy zrezygnował ze świadczenia, wówczas jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym pracowników rejestracji. Jeżeli tego nie zrobi, blokuje innym pacjentom możliwość uzyskania w tym czasie świadczenia.

Ponadto, w razie pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które może wskazywać na potrzebę wcześniejszego udzielenia świadczenia, pacjent jest zobowiązany poinformować o tym świadczeniodawcę. Wówczas, ze względów medycznych, termin udzielenia świadczenia może być skorygowany. Podstawą przesunięcia na liście jest wtedy zaświadczenie lekarskie, adnotacja lekarza kierującego na skierowaniu lub osobista kwalifikacja przez świadczeniodawcę (przy zgłoszeniu osobistym).

W celu otrzymania danego świadczenia pacjent może wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Jeżeli pacjent nie stawi się u świadczeniodawcy w wyznaczonym dniu bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy oczekujących. Jeżeli chce zostać przywrócony na listę oczekujących, musi złożyć wniosek o przywrócenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia oraz podać powód niezgłoszenia się.

Skreślenia dokonuje się również w przypadku:

 • wykonania świadczenia przez świadczeniodawcę, u którego pacjent był zapisany,
 • zaprzestania wykonywania świadczenia danego rodzaju przez świadczeniodawcę, u którego pacjent był zapisany,
 • powiadomienia przez osobę wpisaną na listę oczekujących o rezygnacji.

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:

 • kobiety w ciąży,
 • osoby do ukończenia 18 roku życia posiadające zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • kombatanci,
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • działacze opozycji antykomunistycznej,
 • osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej.

 

Kolejki oczekujących

Powrót na początek strony