Dzienny Dom Opieki Medycznej

Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) jest jedną z form opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Dzienny Dom Opieki Medycznej utworzony w ramach projektu "Domowy Szpital"  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

1. KRYTERIA PRZYJĘCIA DO DDOM
Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęte osoby:

 • niesamodzielne, które w ocenie skali samodzielności Barthel otrzymały 40-65 punktów,
 • bezpośrednio po przebytej hospitalizacji i/lub, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego.


2. PODSTAWOWE CELE KWALIFIKOWANIA PACJENTÓW DO DDOM

 • poprawa stanu zdrowia,
 • poprawa samodzielności życiowej,
 • zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym,
 • przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością,
 • przygotowanie pacjenta i rodziny do samoopieki i samopielęgnacji.

3. KRYTERIA WYŁĄCZENIA Z MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG DDOM

 • pacjenci korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych,
 • pacjenci, u których podstawowym wskaźnikiem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie,
 • osoby chore psychicznie, których choroba związana jest z zaburzeniami psychotycznymi lub świadomości,
 • osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, alkoholu oraz narkotyków w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

4. TRYB KIEROWANIA DO DDOM

Kierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej będzie odbywało się na podstawie skierowania oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel).
Skierowanie do DDOM wydaje:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
 • lekarz prowadzący leczenie szpitalne (pacjenci objęci leczeniem szpitalnym).

5. CZAS TRWANIA POBYTU W DDOM

 • czas trwania pobytu w DDOM będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie będzie on krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni,
 • DDOM funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze od godz. 7.00 do 17.00
 • wsparcie pacjentom DDOM jest udzielane od 02.05.2017 r. do 31.01.2019 r.

6. ZAKRES ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH W DDOM

 • opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
 • usprawnianie ruchowe,
 • stymulacja procesów poznawczych,
 • terapia zajęciowa,
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

7. PERSONEL DDOM

Opieka dla 10–15 pacjentów realizowana jest przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny w składzie:

 • lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
 • lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii,
 • pielęgniarka,
 • fizjoterapeuta,
 • terapeuta zajęciowy,
 • opiekun medyczny,
 • psycholog,
 • dietetyk.

8. JAK DO NAS TRAFIĆ

Biała Podlaska, ul. Spółdzielcza 5

tel. +48 83 414 76 41

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony