Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Nazwa i adres Podmiotu leczniczego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57/65, 21-500 Biała Podlaska.

Do konkursu na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.), tj.:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Oferty powinny zawierać:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem lub kopie tych dokumentów poświadczone notarialnie,
 3. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy tj. świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez zakład pracy lub kopie tych dokumentów poświadczone notarialnie,
 4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),
 6. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej” - osobiście lub pocztą w terminie 10 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na BIP, tj. do dnia 24 kwietnia 2023 r. (o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu) pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin


Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur to 25 dni od daty opublikowania ogłoszenia; miejsce: siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego kandydaci mogą uzyskać na wniosek złożony do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20- 029 Lublin, tel.81 478-14-09 (godz. pracy Urzędu 7:30-15:30) lub na adres: zdrowie@lubelskie.pl

Pliki do pobrania

Ogłoszenia i konkursy

Powrót na początek strony