Laboratorium Genetyczne

KIEROWNIK LABORATORIUM

dr n. med. Iwona Solarska – specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

 

KONTAKT Z LABORATORIUM

Pracownia Cytogenetyczna 83 41 47 656
Pracownia Molekularna - biuro 83 41 47 688
Pracownia Molekularna 83 41 47 665


SPECYFIKA LABORATORIUM

Laboratorium Genetyczne zlokalizowane jest w budynku Bialskiej Onkologii. Działalność diagnostyczna Laboratorium Genetycznego obejmuje szeroki zakres badań genetycznych niezbędnych w diagnostyce nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego. Badania wykonywane są w oparciu o wytyczne i standardy krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i grup roboczych, Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiej Sieci ds. Białaczek (European LeukemiaNet, ELN). W ramach diagnostyki chorych z nowotworami układu krwiotwórczego i chłonnego w pracowniach wykonywane są badania cytogenetyczne i molekularne. Do zadań Laboratorium należy również bankowanie i archiwizowanie komórek oraz wyizolowanego materiału genetycznego (DNA, RNA) do przyszłych badań naukowych.

W laboratorium Genetycznym zatrudniony jest zespół asystentów diagnostyki laboratoryjnej, podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w warsztatach i konferencjach naukowych oraz bierze udział w zewnątrzlaboratoryjnych kontrolach jakości.

W strukturze Laboratorium Genetycznego funkcjonuje Pracownia Cytogenetyczna oraz Pracownia Molekularna.

 

Pracownia Cytogenetyczna

Pracownia Cytogenetyczna prowadzi działalność specjalistyczną w zakresie diagnostyki, oceny czynników prognostycznych oraz monitorowania leczenia w nowotworowych chorobach układu krwiotwórczego i chłonnego.

Badania cytogenetyczne wykonywane są z zastosowaniem prążkowej metody cytogenetyki klasycznej (kariotyp) oraz techniki fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH). Pracownia wyposażona jest w zaawansowaną technologicznie aparaturę diagnostyczną, w tym zautomatyzowany mikroskop sprzężony z systemem wyszukiwania metafaz oraz oprogramowaniem z częściową sztuczną inteligencją, które wspomaga w analizę wyników badań genetycznych.

Badania cytogenetyczne wykonywane są zgodnie z protokołami dostępnymi w piśmiennictwie oraz wytycznymi specjalistycznych krajowych i międzynarodowych grup badawczych.

Pracownia Cytogenetyczna została zgłoszona do międzynarodowej kontroli jakości w zakresie czynności laboratoryjnych i interpretacji wyników badań FISH w diagnostyce szpiczaka plazmocytowego i przewlekłej białaczki limfocytowej CEQAS (Cytogenetic External Quality Assessment Service, Member of UK NEQAS Consortium) oraz do zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie hodowli in vitro limfocytów T krwi obwodowej (EQAgene, kariotyp postnatalny).

 

Pracownia Molekularna

Pracownia Molekularna prowadzi specjalistyczną działalność w zakresie diagnostyki molekularnej nowotworowych chorób układu krwiotwórczego. Wykonywane badania genetyczne koncentrują się na ocenie mutacji w genach oraz ekspresji genów mających znaczenie dla rozpoznania, przebiegu klinicznego, rokowania i prognozowania chorych na nowotwory układu krwiotwórczego.

Pracownia wyposażona jest w wysokospecjalistyczną, zaawansowaną technologicznie aparaturę diagnostyczną, w tym m.in. sekwenator następnej generacji, zautomatyzowany system do izolacji kwasów nukleinowych, czy termocyklery z CE-IVD. Badania wykonywane są z zastosowaniem technik PCR jakościowej (RT-PCR, ASO-PCR, ARMS PCR), ilościowej (RQ-PCR) oraz sekwencjonowania DNA, w oparciu o międzynarodowe protokoły i zgodnie z aktualnymi wytycznymi światowej organizacji zdrowia.

Laboratorium Genetyczne

Powrót na początek strony