Pokaż # 
Opracowanie dokumentacji i wykonanie budynku Bialskiej Onkologii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, sprawa ZP.3522/5/18
Oprac. dokum. projektow. budowl. zamiennej oraz wykonaw., pełn. nadz. autorskiego, wykonanie wg projektu budowl. i budowl. zamiennego oraz sporządzonej dokument: przebud. i remontu pomieszcz. bloku operacyjnego (...), sprawa ZP.3522/4/18
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych pn. „Rozbudowa systemu poczty pneumatycznej do budynku CCZiF – linia nr 2", sprawa znak: ZP.3522/3/18
Roboty budowlane polegające na modernizacji dźwigu osobowego nr 1 i wymianie dźwigu nr 13 w Wojewódzkim Szpitalu specjalistycznym w Białej Podlaskiej, w podziale na 2 części, sprawa ZP.3522/2/18
Opracowanie dokum. projektow. budowl. zamiennej oraz wykonawcz., pełn. nadz. autorskiego, wykonanie wg projektu budowl. i budowl. zamiennego oraz sporządzonej dokument: przebud. i remontu pomieszcz. bloku operacyjnego (...), sprawa ZP.3522/1/18
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji klimatyzacji w wytypowanych pomieszczeniach budynku 1A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – ETAP I. sprawa znak Zp.3522/7/17
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej, pełnienie nadzoru autorskiego, wykonanie wg projektu budowlanego i bud. zamiennego oraz sporz. dokument.: przebudowy i remontu pomieszcz. bloku operacyjnego (...), sprawa ZP.3522/6/17
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem hydroforni i zbiornika na wodę pitną zlokalizowanego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Sprawa ZP.3522/4/17
Roboty budowlane i modernizacyjne na potrzeby SOR-u Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w podziale na 3 części, sprawa ZP.3522/5/17
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie i montażu dźwigu szpitalnego nr 10 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, sprawa ZP.3522/2/17
Wykonanie robót budowlanych i modernizacyjnych na potrzeby SOR-u WSzS w Białej Podlaskiej polegające na wymianie bramy wjazdowej i wyjazdowej podjazdu karetek pogotowia, sprawa ZP.3522/3/17
Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych związanych z modernizacją serwerowni WSzS w Białej Podlaskiej wraz z dostawą urządzeń i wyposażenia, sprawa ZP.3522/1/17
Wykonanie robót budowlanych i modernizacyjnych na potrzeby SOR-u WSzS w Białej Podl. w podz.na 10 części, sprawa ZP.3522/1/16
Remont i przebudowa pomieszczeń kuchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej wraz z dostawą i montażem wyposażenia w ramach realizacji zadania „Modernizacja pomieszczeń kuchni szpitalnej”, sprawa ZP.3522/4/15
Remont i przebudowa pomieszczeń kuchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bialej Podlaskiej wraz z dostawą i montażem wyposażenia w ramach realizacji zadania Modernizacja pomieszczeń kuchni szpitalnej, sprawa ZP.3522/3/15
Rob. budowl. poleg. na przebudowie,rozbudowie,nadbudowie i zmianie sposobu użytkow. byłego budyn. Oddz. Zakaźnego na Hospicjum Stacjonar. oraz Zakł. Opiekuńczo-Leczn. w Białej Podl. wraz z robot. zewnęt. - zad. inwest. p.n. Domowy Szpital, ZP.3522/1/15
Remont, przebudowa dróg i chodników oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, sprawa ZP.3522/2/15
Roboty budowlane na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Sprawa znak: ZP.3522/3/14
Urządzenie terenów zieleni przy obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Sprawa znak: ZP.3522/2/14
Roboty budowlane na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Sprawa znak: ZP.3522/1/14
Roboty budow. pn. Remont szatni i koryt. na niskim parterze bl.1D oraz remont koryt. bud.1H z fragm. klatki schodow. i korytarz. bud.1G na niskim parterze; Remont kanału komunikac. między bud. 1B i Kuchni-Pralni w podz. na 2 cz. Sprawa znak: ZP.3522/6/13
Opracowanie dokumentacji, wykonanie robót budowlanych i przeniesienie tomografu komputerowego SOMATOM EMOTION DUO oraz stacji opisowej Wizard do pomieszczeń w bud CCZiF WSzS w Białej Podl Sprawa zn:ZP.3522/4/13
Wykonanie modernizacji instalacji c.o. z.w. i c.c.w. /montaż zaworów termostatycznych i podpionowych/ wraz z budową wymiennikowni w budynku administracyjno - mieszkalnym przy ul. Okopowej 3. Sprawa znak: ZP.3522/5/13
Opracowanie dokumentacji, wykonanie robót budowlanych i przeniesienie tomografu komputerowego SOMATOM EMOTION DUO oraz stacji opisowej Wizard do pomieszczeń w bud CCZiF WSzS w Białej Podl Sprawa zn:ZP.3522/2/13
Opracowanie dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz opracowanie dokumentacji rejestr. zadania pn. Budowa lądowiska dla śmigłowców...., sprawa ZP.3522/1/13
Wykonanie drogi i parkingu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, sprawa znak: ZP.3522/3/13
Roboty budowlane w Ambulatorium na poziomie niskiego parteru WSzS w BP, sprawa ZP.3522/2/12
Budowa Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych, Centrum Dydaktyczno-Administracyjnego wraz z przychodnią rehabilitacyjną i hotelem oraz dodatkowego piętra ..., sprawa ZP.3522/1/12