wyjaśnienie(3) do siwz, Leasing operecyjny samochodów osobowych, sprawa ZP.3520/23/11

ZP.EN.3520/23 – 4548 /11(11)           Biała Podlaska, 02.06.2011r

 

WYJAŚNIENIE

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na leasing operacyjny samochodów osobowych, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 149363 - 2011 z dnia 26.05.2011r., (sprawa: ZP.3520/23/11).

 

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego.

 

Treść pytań i odpowiedzi:

1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia oddzielnej faktury na 1% wykupu pojazdu?

Odpowiedź: Tak.

2.     Czy zamawiający akceptuje fakt, że dopiero po zapłaceniu faktury za wykup staje się właścicielem pojazdu?

Odpowiedź: Tak.

 

 

Z upoważnienia Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

w Białej Podlaskiej

KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Katarzyna Ulita