wyjaśnienie(2), sprawa ZP.3520/23/11, Leasing operacyjny samochodów osobowych

ZP.EN.3520/23 – 4504 /11(9)           Biała Podlaska, 01.06.2011r

 

WYJAŚNIENIE

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na leasing operacyjny samochodów osobowych, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 149363 - 2011 z dnia 26.05.2011r., (sprawa: ZP.3520/23/11).

 

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego.

 

Treść pytania i odpowiedź:

Proszę o udostępnienie następujących dokumentów:

1) Statut ZOZ

2) Odpis z rejestru publicznego ZOZ (albo od Wojewody albo od Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej)

3) Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010 rok

4) Bieżące wyniki finansowe F-01 za 2011

5) Wskazanie w planie finansowym pozycji wydatków na leasing samochodów

 

Odpowiedź:

1)     Statut ZOZ jest dostępny na stronie internetowej www.szpitalbp.pl w zakładce BIP.

2)     Zgodnie z załącznikiem.  pdf odpis_z_zoz.pdf 3.47 MB

3)     Zgodnie z załącznikiem. xls small spraw_z_realiz_planu2010.xls 38.00 KB

4)     Zamawiający nie sporządza F-01.

5)     Wydatki na leasing samochodów zostały ujęte w Części A planu finansowego, w poz. II pkt. 3c. W załączeniu plan finansowy.

 pdf plan_finansowy_na2011r.pdf 136.20 KB

 

 

Z upoważnienia Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

w Białej Podlaskiej

KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Katarzyna Ulita