wyjaśnienie(2), sprawa ZP.3521/6/11,Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej WSzS w Białej Podlaskiej

ZP.EN.3521/6 – 4416 /11(15)           Biała Podlaska, 31.05.2011r

 

WYJAŚNIENIE

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 113664 - 2011 z dnia 13.05.2011r., (sprawa: ZP.3521/6/11).

 

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień z dnia 29.01.

2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego.

 

Treść pytań i odpowiedzi:

1.     Czy Zamawiający w dobrowolnym ubezpieczeniu OC Zakładów Opieki Zdrowotnej dopuszcza możliwość zmiany czasowego zakresu ochrony (triggera) act commited na claims made?

Odpowiedź: Nie.

2.     Czy Zamawiający w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, w ryzyku awarii instalacji lub urządzeń technologicznych – dopuszcza możliwość ustalenia limitu odszkodowawczego na uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca awarii w wysokości 50 000,00 zł?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją/wyjaśnieniem siwz z dn. 26.05.2011r, pismo znak: ZP.EN.3521/6-4326/11(11) z dn. 26.05.2011r - odpowiedź na pytanie nr 4 pkt. 8).

 

 

Z upoważnienia Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

w Białej Podlaskiej

KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Katarzyna Ulita