wyjaśnienie(1)/modyfikacja, sprawa ZP.3520/18/11, dostawa śr. oftalmolog., szwów chirurgicznych, pł. zapob. zrostom..8cz

ZP.MM.3520/18 - 4400/11 (12)           Biała Podlaska 30.05.2011 r.

 

W Y J A Ś N I E N I E / M O D Y F I K A C J A


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków oftalmologicznych, szwów chirurgicznych, płynu zapobiegającego zrostom i produktu leczniczego w podziale na 8 części, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 127044-2011 z dnia 24.05.2011r., (sprawa: ZP.3520/18/11).

 

          Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

(tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z poźn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji siwz w zakresie formularzy cenowych dotyczących części nr 6 i części nr 7 poprzez:

     w zakresie części nr 6: zmianę zapisu w zakresie formularza cenowego z „Część 6”

na zapis o treści: „Część 6 – Nici specjalistyczne okulistyczne niewchłanialne”;

     w zakresie części nr 7: zmianę zapisu w zakresie formularza cenowego z „Część 7” na zapis o treści: „Część 7 – Nici specjalistyczne okulistyczne wchłanialne”;

UWAGA!

W załączeniu formularze cenowe dotyczące części nr 6 i 7 po modyfikacji:

xls small f_cenowe_po_modyfikacji_cz6i7.xls 20.50 KB

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), WSzS w Białej Podlaskiej udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez wykonawców.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego.

 

Treść pytań:

Dotyczy części nr 6:

1.     Poz. 1 i 2: Oferowana nić pakowana jest po 36 szt/opakowanie – z uwagi na fakt iż minimalna ilość zamówienia to 1 opakowanie, czy Zamawiający zwiększy zamawianą ilość saszetek do min. 36 szt?

2.     Poz. 3: Czy Zamawiający w części 6, w pozycji 3 dopuści igłę premium odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

3.     Poz. 5: Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 5 z części 6

i utworzenie osobnego pakietu z ww. pozycją.

Dotyczy części nr 7:

4.     Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 z części 7 i utworzenie osobnego pakietu z ww. pozycją.

Dotyczy części 8:

5.     Czy Zamawiający dopuści w części 8 zestaw polimerowy 10ml, syntetyczny 100% glikol polietylenowy, po rozpyleniu tworzący cienką uszczelniającą, elastyczną i zapobiegającą powstawaniu zrostów, niebieską, hydrożelową barierę, która zostaje wchłonięta na drodze hydrolizy w przeciągu 7 dni (1 opakowanie = 1 sztuka)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę Zamawiającego o podanie wymaganych ilości produktu.

Dotyczy części nr 5:

6.     Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu kohezyjnego o objętości 0,85ml przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Dotyczy części nr 6:

7.     Poz. 2: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie poz. 2 z części 6 lub umożliwi składanie ofert na poszczególne pozycje w ramach części 6? Jeśli tak, to prosimy o podanie wymaganej kwoty wadium.

8.     Poz. 5: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w tej pozycji nici o długości 20 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów nici?

9.     Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą podwójną typu odwrotnie tnąca szpatuła przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Dotyczy §2 ust. 4 projektu umowy:

10.     Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. projektu umowy wg poniższej propozycji:

„Podstawę do zmiany cen jednostkowych stanowią ewentualne zmiany cen urzędowych leków oraz zmiany w przepisach podatkowych związanych z przedmiotem umowy. W takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto towaru przy zachowaniu niezmienności ceny jednostkowej netto.”

Dotyczy części nr 6:

11.     Poz. 2: Czy zamawiający dopuści w części nr 6 pozycji 2 rozmiar igły również 16mm oraz średnicę 0,43mm? Pozostałe parametry bez zmian.

12.     Poz. 3: Czy zamawiający dopuści w części nr 6 pozycji 3 średnicę również 0,28mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Dotyczy części nr 5:

13.     Czy w części nr 5 Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,8%?

Dotyczy części nr 6:

14.     Poz. 5: Czy w części nr 6 poz. 5 Zamawiający dopuści nić 10/0 o dł. 20cm z 2 igłami o średnicy 0,14mm, pozostałe parametry bez zmian?

15.     Poz. 2 i 3: Czy w części 6 poz. 2 i 3 Zamawiający mógłby dopuścić w miejsce igły konwencjonalnie tnącej również igły odwrotnie tnącej – jest to inny rodzaj tej samej igły, czyli ostrej o którą jak sądzimy chodzi Zamawiającemu, nie zmienia to charakteru przeznaczenia szwu – zarówno igły tnące jak i odwrotnie tnące mogą być zamiennie stosowane przy zespalaniu tkanek.

16.     Poz. 1: Czy w części nr 6 poz. 1 Zamawiający dopuści nić 4/0 z igłą o średnicy 0,38mm, pozostałe parametry bez zmian?

17.     Poz. 2: Czy w części nr 6 poz. 2 Zamawiający dopuści nić 5/0 z igłą o dł. 11mm lub wydzieli tę pozycję do odrębnego zadania?

Dotyczy części nr 7:

18.     Poz. 1: Czy w części nr 7 poz. 1 Zamawiający dopuści nić 6/0 z 2 igłami o krzywiźnie 3/8 lub 7/16 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Dotyczy projektu umowy:

19.     Paragraf 2 ust. 6: Prosimy o wykreślenie zapisu: Obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga aneksu do umowy.

20.     Paragraf 6 ust. 4: Prosimy o wykreślenie zapisu: Nie wypełnianie warunków umowy przez Sprzedającego tj. nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, asortymentu, bądź ilości realizowanie dostaw, a także istotne, powtarzające się uchybienia

w trakcie realizacji umowy dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Sprzedającego do naliczania kar umownych. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 5 ust. 2.

Dotyczy części nr 2:

21.     Czy Zamawiający dopuści błękit trypanu 0,055% o pojemności 0,75ml?

Dotyczy części nr 5:

22.     Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% o pojemności ampułkostrzykawki 0,85ml?

 

Odpowiedzi:

1.     Nie.

2.     Tak.

3.     Nie.

4.     Nie.

5.     Nie.

6.     Tak.

7.     Nie.

8.     Tak.

9.     Tak.

10.     Nie. Zgodnie z siwz.

11.     Tak.

12.     Tak.

13.     Nie.

14.     Tak.

15.     Tak.

16.     Tak.

17.     Nie.

18.     Tak.

19.     Nie. Zgodnie z siwz.

20.     Nie. Zgodnie z siwz.

21.     Tak, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

22.     Tak.

UWAGA! W przypadku zaoferowania wyrobów o parametrach dopuszczonych przez Zamawiającego wynikających z powyższych pytań, Wykonawca ma obowiązek dostosowania formularza cenowego.

 

 

Z upoważnienia Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

w Białej Podlaskiej

KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Katarzyna Ulita