wyjaśnienie (4), sprawa ZP.3520/16/11, dostawa wyrobów medycznych - 5 części

ZP.MM.3520/16 - 4358/11 (16)           Biała Podlaska, 27.05.2011 r.

 

W Y J A Ś N I E N I E

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych w podziale na 5 części, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 125444-2011 z dnia 23.05.2011r., (sprawa: ZP.3520/16/11).

 

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), WSzS w Białej Podlaskiej udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez wykonawców.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego.

 

Treść pytań:

Dotyczy projektu umowy:

1.     Paragraf 2 ust. 7: Prosimy o wykreślenie zapisu: Obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga aneksu do umowy.

2.     Paragraf 6 ust. 3: Prosimy o wykreślenie zapisu: Nie wypełnianie warunków umowy przez Sprzedającego w tym m.in. nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, asortymentu, bądź ilości realizowanie dostaw, a także inne istotne, powtarzające się uchybienia w trakcie realizacji umowy, dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Sprzedającego do naliczania kar umownych. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 5 ust. 2.

Dotyczy części nr 5:

3.     Czy Zamawiający w zakresie części nr 5 dopuści do postępowania przetargowego taśmę do chirurgicznego leczenia nietrzymania moczu o następujących parametrach:

do implantacji przez otwór zasłonowy, struktura z monofilamentowych włókien polipropylenu, niewchłanialna, sterylna, taśma pokryta osłonkami foliowymi, taśma zakończona pętelkami, długość: 450mm (+/- 5mm), szerokość: 10 mm(+/- 0,5mm), grubość: 0,34mm, wielkość oczek splotu: 1x1,25mm, długość oczka nici: 145mm

(+/- 5mm), zagęszczenie oczek: 55%, bez prowadnicy?

 

Odpowiedzi:

1.     Nie.

2.     Nie.

3.     Nie.

 

 

Z upoważnienia Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

w Białej Podlaskiej

KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Katarzyna Ulita