wyjaśnienie(1)/modyfikacja, sprawa ZP.3521/8/11, kredyt bankowy krótkoterm w wys. 1 200 000zł na prefinans. zadań...

ZP.MM.3521/8 - 4277/11 (8)           Biała Podlaska 25.05.2011 r.

 

W Y J A Ś N I E N I E / M O D Y F I K A C J A

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego krótkoterminowego w wysokości 1 200 000 zł na prefinansowanie zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 144007-2011 z dnia 20.05.2011r., (sprawa: ZP.3521/8/11).

 

          Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

(tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z poźn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji siwz w zakresie rozdz. IX siwz poprzez zmianę:

     terminu składania i otwarcia ofert z dnia 31.05.2011r. na dzień 03.06.2011r.;

      godziny składania ofert z 11:00 na 13:00,

     godziny otwarcia ofert z 11:30 na 13:30.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), WSzS w Białej Podlaskiej udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez wykonawców.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego.

 

Treść pytań:

1.     Dotyczy Rozdziału III pkt 6 siwz: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu Rozdziału III pkt 6 z „Zamawiający oświadcza, że zabezpieczenie spłaty kredytu będą stanowiły:

1)     cesja wierzytelności z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia;

2)     weksel in blanco.

na:

„Zamawiający oświadcza, że zabezpieczenie spłaty kredytu będą stanowiły:

1)     sądowy zastaw rejestrowy na wierzytelności z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ w lecznictwie szpitalnym;

2)     weksel in blanco”.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z siwz.

2.     Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z 31.05.2011r.

na 10.06.2011r., godzina składania ofert bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją z dnia 25.05.2011r., pismo znak ZP.MM.3521/8 - 4277 /11 (8).

3.     Zwracamy się z prośbą o udostępnienie:

a)     informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych za lata 2009 i 2010;

b)     Uchwała zezwalająca na zaciągnięcie wnioskowanego zobowiązania finansowego/ustanowienie zabezpieczeń, jeśli obowiązek ten wynika ze stosownych przepisów;

c)     Statutu WSzS;

d)     Bieżących danych finansowych (za ostatni kwartał) bilans i rachunek zysków i strat;

e)     Raportu z badania audytora wraz z opinią, jeżeli jest sporządzane;

f)     Proponowanych Umów/kontraktów, z której wynika wierzytelność będąca przedmiotem zabezpieczenia;

g)     Zestawienia struktury należności i zobowiązań na dzień 31-03-2011r. w układzie zaproponowanym w załączniku nr 1 do niniejszego pisma:

Biała Podlaska, dn. ...........................2011r.

Informacja o czasowej strukturze przeterminowanych należności i zobowiązań na dzień

31-03-2011r.

NALEŻNOŚCI:

Do 1 m-ca          ............................................ zł

1-3 m-ce          ............................................ zł

3-6 m-cy          ............................................ zł

6-12 m-cy          ............................................ zł

Powyżej 12 m-cy      ............................................ zł

ZOBOWIĄZANIA:

Do 1 m-ca          ............................................ zł

1-3 m-ce          ............................................ zł

3-6 m-cy          ............................................ zł

6-12 m-cy          ............................................ zł

Powyżej 12 m-cy      ............................................ zł

Podpis

Odpowiedź:

a) Zgodnie z załączonymi plikami.

doc small informacja_dodatkowa1.doc 118.00 KB 

xls small  informacja_dodatkowa2.xls 181.00 KB

 

b) Uchwała będzie z datą 30.05.2011r.

c) Dostępny na stronie www.szpitalbp.pl w zakładce BIP.

e) Zgodnie z załączonym plikiem.

pdf  opinia_i_raport.pdf 1.58 MB

f) Zgodnie z załączonym plikiem.

pdf umowa_zabezp_kredytu.pdf 141.96 KB

4.     Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 03.06.2011r.

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją z dnia 25.05.2011r., pismo znak ZP.MM.3521/8 - 4277 /11 (8).

5.     Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 03.06.2011r. na godzinę 13:00.

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją z dnia 25.05.2011r., pismo znak ZP.MM.3521/8 - 4277 /11 (8).

 

 

Z upoważnienia Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

w Białej Podlaskiej

KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Katarzyna Ulita