Projekt epidemiologiczny bialskiego szpitala z dofinansowaniem Programu Współpracy Transgranicznej "Polska - Białoruś - Ukraina"

W dniu 22 marca br., podczas posiedzenia w Białymstoku, Wspólny Komitet Monitorujący zatwierdził wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w zakresie Celu Tematycznego Bezpieczeństwo w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina". Komitet zadecydował o przyznaniu dofinansowania 17 projektom z puli 143, które w drugim etapie naboru przeszły z wynikiem pozytywnym ocenę administracyjną i kwalifikowalności.

Wśród siedemnastki zwycięzców znalazł się projekt Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, który w partnerstwie z Brzeskim Szpitalem Obwodowym w Brześciu jest inicjatorem projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego w polsko-białoruskiej strefie nadgranicznej, w I naborze wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 - Cel tematyczny 8 Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony, Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców obszaru przygranicznego, poprawa dostępności do usług zdrowotnych oraz podniesienie świadomości dotyczącej zagrożenia chorobami zakaźnymi. Współpraca obu szpitali polegać będzie na wypracowaniu wspólnych procedur postępowania z chorymi szczególnie zakaźnymi, szkoleniu personelu medycznego, realizacji badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania WZW C oraz możliwości równoczesnego przebadania się w kierunku HIV/AIDS, akcji informacyjnej dla mieszkańców w celu podniesienia świadomości o problemie zdrowotnym WZW C. Ponadto w ramach projektu nastąpi rozbudowa zaplecza infrastrukturalnego szpitali, co przyczyni się do stworzenia kompletnego systemu do diagnozy i leczenia pacjentów z podejrzeniem wystąpienia chorób zakaźnych, w tym szczególnie niebezpiecznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 602 307,58 EUR.

 

Rzecznik Prasowy        

Magdalena Us