II Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia z udziałem Ministra Zdrowia – Konstantego Radziwiłła

W dniach 20-21 października 2016 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbył się II Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia. Ta wyjątkowa inicjatywa to pierwsze w Polsce forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony zdrowia, zapoczątkowane przed rokiem w bialskiej placówce.

Organizacja Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia nie jest inicjatywą przypadkową. Tworzona jest przy współpracy z Polską Federacją Szpitali i wpisuje się w cykl konferencji międzynarodowych pod nazwą Polsko-zagraniczny Szczyt Zdrowia. Odbywa się również na podbudowie kilkuletniej współpracy ze Szpitalem Brzeskim, realizując Projekt „Rozwój Pomocy Kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Niewykluczone, że w kolejnej perspektywie finansowej powstaną następne projekty transgraniczne, ukazujące ogromne znaczenie takich przedsięwzięć w obszarach przygranicznych.

Współpraca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej z Brzeskim Szpitalem Obwodowym w Brześciu opiera się na współpracy medycznej, szkoleniowej i naukowej. Celem współpracy jest rozwijanie wspólnych działań poprzez: prowadzenie wykładów, konsultacji, realizowanie wspólnych projektów badawczych, organizowanie seminariów, konferencji oraz sympozjów naukowych. Współpraca dotyczy kadry zarządzającej, lekarskiej, pielęgniarskiej i innych zawodów medycznych. Forum miało na celu prezentację możliwości współpracy jednostek medycznych w Polsce i na Białorusi.

Tegorocznym gościem honorowym był Minister Zdrowia – Konstanty Radziwiłł. Obecność Pana Ministra świadczy o wysokiej randze wydarzenia oraz o istotnym znaczeniu polsko-białoruskiego forum. Wśród gości znaleźli się również: Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksander Averyanov, V-ce Minister Zdrowia Republiki Białorusi – Igor Łosicki, Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Arkadiusz Bratkowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali – prof. Jarosław J. Fedorowski, Założyciel Instytutu Studiów Wschodnich, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego - Zygmunt Berdychowski oraz wielu innych znamienitych gości – ekspertów w dziedzinie ochrony zdrowia.

Oficjalnego otwarcia II Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia dokonał Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski. Następnie wykład inauguracyjny dot. Koordynowanej Opieki Medycznej wygłosił Minister Zdrowia – Konstanty Radziwiłł, nawiązując tym samym do tematyki pierwszego panelu dyskusyjnego. Kolejnym elementem tej części wystąpień była przemowa V-ce Ministra Zdrowia Republiki Białorusi – Igora Łosickiego. Wszyscy mówcy wyrazili poparcie inicjatywie Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia, tym samym okazali wielkie uznanie i podziw działaniom podjętym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

Tematem przewodnim pierwszego panelu dyskusyjnego była koordynowana opieka medyczna. Moderatorem był prof. nadzw. Jarosław J. Fedorowski– Prezes Polskiej Federacji Szpitali, członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE. Uczestnikami debaty panelowej inaugurującej II Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia byli: Konstanty Radziwiłł - Minister Zdrowia z Polski, Igor Łosicki –  V-ce Minister Zdrowia Republiki Białorusi, Karol Tarkowski - Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński - Konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, Kierownik Kliniki Kardiologii SP SK Nr 4 w Lublinie, Aleksander Sułkowski – Ordynator Oddziału Kardiologicznego Brzeskiego Szpitala Obwodowego w Brześciu, prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska – Kierownik Kliniki Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii, Ala Gorolewa – Kierownik Polikliniki w Brześciu, dr n. med. Krzysztof Kuszewski – ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 1994-1997, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Kolejne panele dyskusyjne dotyczyły m.in. nowoczesnych systemów informatycznych w ochronie zdrowia oraz funduszy europejskich dla sektora ochrony zdrowia w perspektywie 2014-2020. Podczas debat eksperci z danej dziedziny dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, jednocześnie nawiązując do zasadności współpracy pomiędzy Polską, a Białorusią.

II Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia okazał się kolejnym ogromnym sukcesem. Grono znamienitych ekspertów i słuchaczy świadczy o wysokim poziomie merytorycznym prowadzonych obrad. Podczas forum możliwe było zaprezentowanie i podsumowanie dotychczas podjętych działań. Organizacja Szczytu Zdrowia wpisała się w kalendarz bialskiej placówki, jako cyklicznie organizowane wydarzenie rangi międzynarodowej.

 

Rzecznik Prasowy        

Magdalena Us