I Polsko - Białoruski Szczyt Zdrowia

Zapotrzebowanie na usługi zdrowotne stale wzrasta, jest to spowodowane przede wszystkim zmianami demograficznymi. Należy zatem poszukiwać możliwości dyskusji i współpracy w tym zakresie na płaszczyźnie międzynarodowej.
W dniach 23 - 24 października 2015 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbył się I Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia.
Była to wyjątkowa inicjatywa - pierwsze w Polsce forum wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ochrony zdrowia w tych krajach. Uczestnikami forum byli przedstawiciele medycyny, menedżerowie ochrony zdrowia, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawiciele firm branżowych.
Oficjalnego otwarcia I Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia dokonał Arkadiusz Bratkowski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Leonid Tsuprik – Zastępca Przewodniczącego Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – Dariusz Oleński, podczas wystąpienia wspomniał o realizowanym projekcie wspólnie ze Szpitalem Obwodowym w Brześciu, o wymiernych korzyściach, jak również nawiązaniu wzajemnej współpracy. Pan Dyrektor uhonorował prof. nadzw. Jarosława J. Fedorowskiego – Prezesa Polskiej Federacji Szpitali czapką oficerską, nawiązując tym samym do roli gospodarza. Należy zaznaczyć, że Polsko - Białoruski Szczyt Zdrowia był pierwszym w Polsce takim przedsięwzięciem.
Pierwszą część Forum rozpoczęła Sesja Inauguracyjna pod hasłem: Słabe i mocne strony ochrony zdrowia Polski i Białorusi – porównanie systemów. Lek. med. Robert Wróbel wygłosił prezentację podsumowującą Projekt pt. „Rozwój Pomocy Kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013, podczas której dokonał analizy przedsięwzięcia oraz efektów inwestycji.
Podsumowaniem sesji był uroczysty moment podpisania Umowy o Współpracę pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej oraz Szpitalem Obwodowym w Brześciu. Celem umowy jest podtrzymanie dotychczasowej współpracy i kontynuacja dobrych praktyk w zakresie działalności naukowej, praktyki lekarskiej oraz wymiany doświadczeń i szkolenia kadry.
Głównym elementem Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia były sesje tematyczne i dyskusje panelowe. Pierwszego dnia Szczytu – 23 października 2015 r. tematyka sesji dotyczyła zagadnień związanych między innymi z kierunkiem zmian w zakresie polityki zdrowotnej, wschodnim rozwojem biznesu w dziedzinie zdrowia oraz nowej perspektywy finansowania 2014 - 2020 w zakresie wsparcia dla ochrony zdrowia.
Dnia 24 października 2015 r. podczas drugiego dnia Szczytu Zdrowia tematyka dyskusji dotyczyła między innymi polityki senioralnej w aspekcie demograficznym, badań i rozwoju w medycynie w zakresie chorób zakaźnych oraz epidemii urazów, jako problemu XXI wieku.
Pierwszy Polsko - Białoruski Szczyt Zdrowia spotkał się z uznaniem wśród uczestników i zaproszonych gości. Do udziału w dyskusjach i obradach Szczytu Zdrowia zaproszono osoby należące do grona międzynarodowych autorytetów i ekspertów w dziedzinie ochrony zdrowia i technologii medycznych.
Szczyt Zdrowia był doskonałą okazją do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowej współpracy. Była to debata o stanie obecnym  i przyszłości systemów ochrony zdrowia w Polsce i Białorusi oraz szansach współpracy pomiędzy tymi krajami.
Mamy nadzieję, iż zapoczątkowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej I Polsko - Białoruski Szczyt Zdrowia stanie się cyklicznym Forum organizowanym w myśl idei wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony zdrowia oraz podsumowania dotychczasowych działań.

 

Rzecznik Prasowy        

Magdalena Us          

 

 

          

Podpisanie Aktu Erekcyjnego i wmurowanie Kamienia Węgielnego pod budowę ośrodka "Domowy Szpital"

Obecnie występuje bardzo niekorzystne zjawisko starzenia się społeczeństwa, a choroby przewlekłe dotykają przede wszystkim osoby w podeszłym wieku. Rodzi to potrzebę zapewnienia specjalistycznych usług medycznych i opiekuńczych bezpośrednio skierowanych do tej grupy społecznej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest realizatorem innowacyjnego przedsięwzięcia pod nazwą „Domowy Szpital".  „Domowy Szpital" to projekt wpisujący się w plan rozwoju opieki długoterminowej i hospicyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. W projekcie przewidziano hospicjum domowe dla dorosłych i dzieci, pielęgniarską opiekę długoterminową domową, teleopiekę, stacjonarną opiekę długoterminową, poradnię medycyny paliatywnej oraz ośrodek wsparcia w postaci dziennego pobytu osób chorych i starszych.

Dnia 19 października 2015 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego, inicjującego rozpoczęcie budowy Ośrodka. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – Pan Dariusz Oleński powitał przybyłych gości. Następnie Pan Adam Wiczuk – Inspektor w Dziale Organizacyjno-Prawnym, Kierownik Projektu „Domowy Szpital" przedstawił ideę przedsięwzięcia, koncepcję urbanistyczną oraz podstawowe założenia inwestycyjne projektu.

Kolejnym elementem uroczystości był podniosły moment podpisania Aktu Erekcyjnego. Akt Erekcyjny pod budowę Ośrodka Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej "Domowy Szpital" podpisali:

·         Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski,

·         Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski,

·         Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk,

·         Prezydent Miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk,

·         Starosta Bialski Tadeusz Łazowski,

·         Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej Dariusz Oleński,

·         Kapelan Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej Andrzej Zozula,

·         Ksiądz Kanonik Marian Daniluk,

·         Projektant Piotr Trojniel,

·         Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego i Usługowego „DOMBUD" Spółka z o.o. Jarosław S. Łepecki.

Po podpisaniu Aktu Erekcyjnego nastąpiło uroczyste zamknięcie dokumentu. Dokonała tego Dyrektor ds. Rozwoju Szpitala – dr n. med. Joanna Kozłowiec. W myśl tradycji oprócz dokumentu dołączono również miejscową gazetę – tygodnik „Słowo Podlasia", kilka monet z 2015 roku oraz lusterko laryngologiczne.

Finalnym etapem uroczystości było wmurowanie Kamienia Węgielnego. Uroczystość odbyła się na terenie inwestycji, przy ul. Warszawskiej 15. Tudzież nastąpił uroczysty moment poświęcenia Kamienia Węgielnego oraz placu pod budowę Ośrodka Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej "Domowy Szpital", czego dokonał Ksiądz Kanonik Marian Daniluk. Ceremonię zwieńczyło wmurowanie Kamienia Węgielnego i Aktu Erekcyjnego.

Wydarzenia związane z rozpoczęciem realizacji inwestycji wpisują się w obchodzony 10 października Światowy Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów.

 

Rzecznik Prasowy        

Magdalena Us          

 

 

      

Święto Patrona Służby Zdrowia - Świętego Łukasza

"Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym,

co ten drugi przyjmuje z miłością."

Jan Paweł II

 

      W niedzielę, 18 października 2015 roku w Parafii p. w. Bł. Honorata w Białej Podlaskiej odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji wspomnienia św. Łukasza – Patrona Służby Zdrowia. Mszę Świętą celebrował Ksiądz Kanonik Marian Daniluk. W Uroczystości udział wzięli przedstawiciele bialskiej służby zdrowia, którzy poprowadzili różaniec w intencji  żyjących i zmarłych Pracowników.
Na zakończenie Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – Pan Dariusz Oleński podziękował kapłanom oraz wszystkim zgromadzonym za wspólną modlitwę, jednocześnie życząc wszelkiej pomyślności Pracownikom Służby Zdrowia w dniu ich święta.

 

Rzecznik Prasowy    

Magdalena Us    

 

 

Kryształy Przetargów Publicznych 2015


12 października 2015 r. po raz siódmy rozdano Kryształy Przetargów Publicznych - prestiżowe nagrody, których celem jest promocja i upowszechnianie stosowania najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie zamówień publicznych.

Tegorocznym laureatem został Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Szpital otrzymał nagrodę w kategorii: Przedsięwzięcia dotyczące ochrony zdrowia i pomocy publicznej,  za projekt „Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013", w ramach którego zostały zrealizowane  dostawy: system ablacji wraz z pakietem startowym materiałów zużywalnych,  system do obrazowania OCT naczyń wieńcowych,  urządzenie do hipotermii wewnątrznaczyniowej wraz z pakietem startowym materiałów zużywalnych.

Statuetkę z rąk Elżbiety Sobczuk - redaktor naczelnej miesięcznika "Przetargi Publiczne", organizatora nagrody oraz Jerzego Wysockiego odebrali przedstawiciele Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej: Z-ca Dyrektora - Henryk Chmiel oraz Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych - Katarzyna Ulita.

Celem nagrody jest promocja i upowszechnianie stosowania najwyższych standardów w udzielaniu zamówień publicznych w Polsce.

 

Rzecznik Prasowy        

Magdalena Us         

 

   

Złote Godło QI przyznane WSzS w Białej Podlaskiej

W poniedziałek 28 września 2015 roku w Warszawie odbyło się Europejskie Forum Jakości, połączone z Galą Finałową Programu Najwyższa Jakość Quality International. Laureatem tegorocznej edycji programu został Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Podczas uroczystej Gali Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala – Pani Joanna Kozłowiec odebrała z rąk Pani Anny Biszkowieckiej – Redaktor Naczelnej Forum Biznesu, Pani Grażyny Żarlickiej – Przewodniczącej Sekcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Sekcji Organizacji Publicznych Klubu Polskie Forum ISO 9000, oraz Pana Piotra Burzyka – Dyrektora Biura Zarządzania Jakością w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Złote Godło Quality International 2015 w kategorii QI ORDER – zarządzanie najwyższej jakości.
    Wyróżnienie przyznane Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Białej Podlaskiej, drugi rok z rzędu, świadczy o wysokim standardzie zarządzania oraz udzielanych świadczeń medycznych.

 

XXX - lecie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

    W dniu 11 września 2015 roku, odbył się Jubileusz XXX-lecia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.
    Jubileusz Honorowym Patronatem objął Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski.
    Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Kaplicy Szpitalnej WSzS, pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy. Wzięli w niej udział zaproszeni goście, pracownicy szpitala, a także pacjenci.
    Uroczysta Gala Jubileuszowa odbyła się w  Auli Centrum Dydaktyczno – Administracyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Na uroczystość zaproszeni zostali posłowie i senatorowie, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, miasta i powiatu bialskiego, dyrektorzy jednostek służby zdrowia, emeryci, a także przedstawiciele firm współpracujących ze Szpitalem oraz mediów.
    Podczas Jubileuszu Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Arkadiusz Bratkowski wręczył odznaki honorowe "Zasłużony dla Województwa Lubelskiego" Panu Riadowi Haidarowi – Radnemu Sejmiku Województwa Lubelskiego, Ordynatorowi Oddziału Neonatologicznego i Panu Tomaszowi Luterkowi – Z-cy Ordynatora Oddziału Urazowo – Ortopedycznego oraz grawertony okolicznościowe przyznane przez Zarząd Województwa Lubelskiego Pani Katarzynie Ulicie – Kierownikowi Sekcji Zamówień Publicznych oraz Panu  Czesławowi Karpiukowi – Głównemu Energetykowi.
Odznaką honorową "Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia" wyróżnieni zostali Joanna Kozłowiec – Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala, Pani Anna Kochańska – p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego oraz Pani  Barbara Szymańska – Z-ca Ordynatora Oddziału Okulistycznego. W dalszej części spotkania Starosta Bialski Pan Tadeusz Łazowski wręczył odznaki „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego" Pani Eugenii Denickiej – emerytce, do lipca 2015 r. Przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia, Panu Andrzejowi Hajdukowi – konserwatorowi gazów medycznych, Panu Stanisławowi Kowalczukowi – Kierownikowi Sekcji BHP oraz Panu Krzysztofowi Rożenowi – Kierownikowi Zespołu Opieki Medycznej.
Dyrektor Szpitala Pan Dariusz Oleński wręczył medale pamiątkowe z okazji 30-lecia WSzS Panu Sławomirowi Sosnowskiemu – Marszałkowi Województwa Lubelskiego, J.E. Ks. Biskupowi Kazimierzowi Gurdzie, ks. Janowi Pilipiukowi – kapelanowi szpitalnemu, Panu Riadowi Haidarowi - Radnemu Sejmiku Województwa Lubelskiego i Ordynatorowi Oddziału Neonatologicznego, Panu Andrzejowi Czapskiemu – Dyrektorowi Europejskiego Centrum Kształcenia  i Wychowania OHP   w Roskoszy, Panu Tadeuszowi Łazowskiemu – Staroście Bialskiemu, Panu Dariuszowi Stefaniukowi – Prezydentowi Miasta Biała Podlaska, Panu Andrzejowi Mielcarkowi – Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Ponadto  medale otrzymali byli i obecni członkowie zarządu, pracownicy Szpitala: Pan Edward Ciechanowicz Lewkowicz, Pan Stanisław Czop, Pan Jan Żukowski, Pan Stanisław Sewastianiuk, Pan Zbigniew Siwek, Pan Zbigniew Rafał, Pan Radosław Mroczkowski, Pan Andrzej Gonczaryk, Pani Dorota Nosalska, Pani Mirosława Radyno, Pan Grzegorz Głowiński, Pani Jolanta Seroczyńska, Pani Joanna Kozłowiec, Pani Cecylia Kiełczewska, Pan Henryk Chmiel oraz Pan Dariusz Kacik.
    Tego dnia odbył się również Jubileuszowy V Piknik Pracowniczy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej pod hasłem przewodnim „Nie ma jak w PRL – u”.
    Podczas pikniku rozstrzygnięty został konkurs na ”Najlepszą Pielęgniarkę/Pielęgniarza/Położną 2015”. Tegorocznymi laureatami zostali: Pani Grażyna Abramowicz i Pani Anna Bukrzewska – ex aequo I miejsce, Pani Anetta Terpiłowska – Pasik– II miejsce, Pani Helena Teodorowicz oraz Pan Krzysztof Lewicki ex aequo III miejsce.  Na spotkaniu wręczone zostały dyplomy dla osób które w ciągu ostatnich 20 lat pracy w Szpitalu miały 100% frekwencję. Byli to: Dyrektor Pan Dariusz Oleński oraz pracownicy, Pani Iwona Jurewicz, Pan Ireneusz Pracoń, Pani Sławomira Marczuk, Pani Zofia Przybysz, Pan Sławomir Sosnowski, Pan Wiesław Niedźwiedź, Pani Teresa Woźniak, Pani Bożena Łukaszuk, Pani Irena Doroszuk, Pani Irena Zwolak, Pani Małgorzata Patyk, Pan Jan Chwesiuk, Pani Barbara Dawidziuk, Pani Renata Bartoszewska, Pani Elżbieta Różanowska – Jencz i Pani Barbara Kuszneruk.
W programie spotkania były : występ Pana Krzysztofa Hanke, mecz piłki siatkowej oraz liczne konkursy i zabawy.

 

III Polskie Dni Spirometrii w WSzS

W dniach 14-19 września 2015 odbędą się III Polskie Dni Spirometrii objęte patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
W ramach tych obchodów zapraszamy Państwa do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej na bezpłatne badanie spirometryczne. To nieinwazyjne badanie pozwalające ocenić pojemność i przepływ powietrza przez płuca oraz ich funkcję niezbędne jest do potwierdzenia diagnozy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Badanie wykonywane będzie dnia 17.09.2015 w godz. 12.00 – 20.00 w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc pok. 27 w budynku Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych (wejście od ul. Jana II Kazimierza). Więcej informacji uzyskacie Państwo w poradni lub pod nr tel. 83 414 71 33.

Audit Recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbył się Audit Recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 i ISO/IEC 27001:2013.
Funkcjonujący w szpitalu system oceniała Jednostka Certyfikująca QUALITY & RELIABILITY Sp. z o. o. W ciągu dwóch dni auditorzy ocenili dynamikę zarządzania szpitalem, wybrane procesy i podprocesy systemowe. Auditowane obszary zostały uznane za efektywne. Przeprowadzający audit stwierdzili, że Zintegrowany System Zarządzania jest utrzymywany i doskonalony oraz stanowi integralny element systemu zarządzania, a cele zawarte w Polityce szpitala wspierają osiąganie celów strategicznych. Wysoka ocena auditorów potwierdza, że nasz szpital niesie pomoc i świadczy usługi na najwyższym poziomie.

Dziękujemy Pani Rzecznik

 Dnia 3 września 2015 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbyła się konferencja prasowa związana z zakończeniem przez Panią dr n. med. Joannę Kozłowiec pracy na stanowisku Rzecznika Prasowego Szpitala. Pan Dyrektor Dariusz Oleński podziękował Pani Rzecznik za wieloletnią, oddaną służbę na stanowisku Rzecznika Prasowego. W dowód uznania za profesjonalizm w tworzeniu wizerunku Szpitala i troskę o poprawny przebieg procesu komunikacji Szpitala z otoczeniem Pan Dyrektor wręczył Pani dr n. med. Joannie Kozłowiec symboliczną statuetkę „Złoty mikrofon”.

 

Maskotki dla małych pacjentów Szpitala

 

W dniu 26 sierpnia 2015 roku odbyło się przekazanie maskotek na rzecz małych pacjentów bialskiego szpitala. Kolorowe maskotki wykonane zostały w ramach projektu „Zło dobrem zwyciężaj”, którego beneficjentami byli: Grupa Nieformalna „Niewyjściowi”, Zakład Karny w Białej Podlaskiej oraz Bialska Spółdzielnia Socjalna Progres.

 

 

Rzecznik Prasowy        

Joanna Kozłowiec